گر کمی از پیاله‌ات جرعه به نام ما کنی
ترک جهان و دین و دل به قصد جام می‌کنم
تا که بپرسی از دلم نام غریب آشنا
نام رضای فاطمه عطر کلام می‌کنم… ولادت امام رضا (ع) مبارک
آگوست 28, 2017

مستمری چگونه میان بازماندگان واجد شرایط تقسیم می‌شود؟


⭐️بر اساس این قانون، میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل ٥٠ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد، مستمری به تساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
⚡️میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل ٢٥ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و درصورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد، مستمری وی دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
⚡️میزان مستمری هریک از والدین بیمه شده متوفی معادل ٢٠ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است.
⚡️گفتنی است، مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی تجاوز کند؛ هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری شود، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از ١٠٠درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد
منبع: تامین اجتماعی

دیدگاه ها بسته شده است