چگونگی تغییر سن شناسنامه

این روزها بسیاری از مردم به دلایلی مثل استخدام، ازدواج و امثال آن تمایل به کاهش سن شناسنامه ای خود دارند .البته این به منزله نفی مواردی واقعی که سن کسی کمتر از سن شناسنامه ای وی می باشد نیست اما باید توجه داشت که تغییر سن چه در دادگستری یا کمیسیون مربوطه اداره ثبت احوال بسیار دشوار است. از کجا باید شروع کرد؟ قبل از هر چیز باید دانست اگر کسی مدعی تغییر سن کمتر از پنج سال است بر طبق رای وحدت رویه 599 مورخ 74/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می بایستی دادخواست خود را به طرفیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، تقدیم دادگاه کند پس اولا تغییر سن کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه محل صدور شناسنامه متقاضی است و ثانیا خوانده دادخواست، اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه متقاضی است و ثالثا رای دادگاه بدوی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد و رای مذکور قطعی است. اگر کسی یک بار درخواست تغییر سن را تقدیم دادگاه کند و رای قطعی در خصوص رد ادعای متقاضی صادر شود (حکم به رد دعوی) امکان دوباره طرح دادخواست برای همیشه وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی به آن اعتبار امر مختومه می گویند. دلایل مورد نیاز برای کاهش سن شناسنامه اثبات این که سن واقعی کمتر از سن شناسنامه ای است امری دشوار است در این خصوص می توان به شهادت شهود و ارجاع به پزشکی قانونی برای تشخیص سن واقعی استناد کرد باید توجه داشت که بر طبق ماده241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزش شهادت شهود با دادگاه است. کاهش سن بیشتر از 5 سال اما اگر کسی مدعی است که سن واقعی او بیش از 5 سال با سن شناسنامه ای تفاوت دارد بر طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب 67/11/13 در صلاحیت کمیسیون 5 نفره اداره ثبت احوال می باشد. قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره - صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/11/12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در گام اول متقاضی می بایست به کمیسیون مذکور اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه کند و فرم درخواست رسیدگی از کمیسیون تشخیص سن را تکمیل کند. علاوه بر تکمیل این فرم مدارک زیر مورد نیاز است: 1- درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص 2- ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن . 3-یک قطعه عکس جدید . 4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می‌نمایند 5-اصل وتصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی . 6-فیش بانکی طبق تعرفه جاری نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور . پس از ثبت درخواست تاریخ تشکیل جلسه به متقاضی اعلام می شود و در جلسه مذکور اظهارات و دفاعیات او، از سوی اعضای کمیسیون سنجیده و بررسی می شود و در صورت نیاز متقاضی به پزشکی قانونی برای تشخیص سن واقعی فرستاده خواهد شد. در نهایت نظر کمیسیون قطعی و قابل اعتراض نیست و مجددا این درخواست قابل طرح در کمیسیون نیست. برای رسیدن به حقوقتان ما در کنار شما هستیم .با ما تماس بگیرید

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت انجام امور حقوقی