انحلال شرکت و عدم فعالیت

زمانی که شرکتی بخواهد به فعالیت خود خاتمه دهد باید منحل شود و بر مطابق قانون تجارت بایستی مراحلی را طی نماید تا انحلال شرکت انجام گیرد. شرکتهای نامحدود که به عبارتی عمر آنها نامحدود است مجبور به ادامه فعالیت نیستد و هر زمان که بخواهند می توانند شرکت را منحل نمایند.

 

شركت سهامي درمواردزيرمنحل مي شود:
 1.  وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد
 2.  درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد
 3. درصورت ورشكستگي
 4. درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحلال شركت بدهد درصورت صدورحكم قطعي دادگاه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت سهامی خاص:

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
 • اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء،هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد
*صورت جلسه انحلال شرکت همراه دیگر مدارک می بایست ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تقدیم اداره ی محترم ثبت شرکت ها گردد و پس از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل شود.  

شركت بامسئوليت محدوددرمواردذيل منحل مي شود 

 1.  وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
 2.  درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد.
 3. درصورت ورشكستگي
 4. درصورت تصميم عده ازشركاءكه سهم الشركه آنهابيش ازنصف سرمايه شركت باشد.
 5. درصورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازبين رفته ويكي ازشركاءتقاضاي انحلال كرده ومحكمه دلائل اوراموجه ديده وسايرشركاء حاضرنباشندسهمي راكه درصورت انحلال به اوتعلق مي گيردپرداخته واورااز شركت خارج كنند.
 6. درموردفوت يكي ازشركاءاگربموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد
 7.  موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي رادراوراق واسنادي كه بايدبراي ثبت شركت بدهنداظهاركرده باشند.
 8. كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي رابيش ازقيمت واقعي آن تقويم كرده باشند
 9.  مديراني كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي رابين شركاءتقسيم كنند
 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

 انحلال شرکت

زمانی که شرکتی بخواهد به فعالیت خود خاتمه دهد باید منحل شود و بر مطابق قانون تجارت بایستی مراحلی را طی نماید تا انحلال شرکت انجام گیرد. شرکتهای نامحدود که به عبارتی عمر آنها نامحدود است مجبور به ادامه فعالیت نیستد و هر زمان که بخواهند می توانند شرکت را منحل نمایند.

 

شركت سهامي درمواردزيرمنحل مي شود:
 1.  وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد
 2.  درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد
 3. درصورت ورشكستگي
 4. درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحلال شركت بدهد درصورت صدورحكم قطعي دادگاه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت سهامی خاص:

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
 • اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء،هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد
*صورت جلسه انحلال شرکت همراه دیگر مدارک می بایست ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تقدیم اداره ی محترم ثبت شرکت ها گردد و پس از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل شود.  

شركت بامسئوليت محدوددرمواردذيل منحل مي شود 

 1.  وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
 2.  درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد.
 3. درصورت ورشكستگي
 4. درصورت تصميم عده ازشركاءكه سهم الشركه آنهابيش ازنصف سرمايه شركت باشد.
 5. درصورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازبين رفته ويكي ازشركاءتقاضاي انحلال كرده ومحكمه دلائل اوراموجه ديده وسايرشركاء حاضرنباشندسهمي راكه درصورت انحلال به اوتعلق مي گيردپرداخته واورااز شركت خارج كنند.
 6. درموردفوت يكي ازشركاءاگربموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد
 7.  موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي رادراوراق واسنادي كه بايدبراي ثبت شركت بدهنداظهاركرده باشند.
 8. كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي رابيش ازقيمت واقعي آن تقويم كرده باشند
 9.  مديراني كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي رابين شركاءتقسيم كنند
 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

 انحلال شرکت

زمانی که شرکتی بخواهد به فعالیت خود خاتمه دهد باید منحل شود و بر مطابق قانون تجارت بایستی مراحلی را طی نماید تا انحلال شرکت انجام گیرد. شرکتهای نامحدود که به عبارتی عمر آنها نامحدود است مجبور به ادامه فعالیت نیستد و هر زمان که بخواهند می توانند شرکت را منحل نمایند.

 

شركت سهامي درمواردزيرمنحل مي شود:
 1.  وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد
 2.  درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد
 3. درصورت ورشكستگي
 4. درهرموقع كه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحلال شركت بدهد درصورت صدورحكم قطعي دادگاه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت سهامی خاص:

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
 • اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء،هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد
*صورت جلسه انحلال شرکت همراه دیگر مدارک می بایست ظرف 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه تقدیم اداره ی محترم ثبت شرکت ها گردد و پس از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل شود.  

شركت بامسئوليت محدوددرمواردذيل منحل مي شود 

 1.  وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
 2.  درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد.
 3. درصورت ورشكستگي
 4. درصورت تصميم عده ازشركاءكه سهم الشركه آنهابيش ازنصف سرمايه شركت باشد.
 5. درصورتي كه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت ازبين رفته ويكي ازشركاءتقاضاي انحلال كرده ومحكمه دلائل اوراموجه ديده وسايرشركاء حاضرنباشندسهمي راكه درصورت انحلال به اوتعلق مي گيردپرداخته واورااز شركت خارج كنند.
 6. درموردفوت يكي ازشركاءاگربموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد
 7.  موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي وتقويم وتسليم سهم الشركه غيرنقدي رادراوراق واسنادي كه بايدبراي ثبت شركت بدهنداظهاركرده باشند.
 8. كساني كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي رابيش ازقيمت واقعي آن تقويم كرده باشند
 9.  مديراني كه بانبودن صورت دارائي يابه استنادصورت دارائي مزورمنافع موهومي رابين شركاءتقسيم كنند
 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود:

 • اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

شركت تضامني درمواردذيل منحل مي شود:

 1.  وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد.
 2.  درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد.
 3. درصورت ورشكستگي
 4. درصورت تراضي تمام شركاء
 5. درصورتي كه يكي ازشركاءبه دلائلي انحلال شركت راازمحكمه تقاضا نمايدومحكمه آن دلائل راموجه دانسته حكم به انحلال بدهد.
 6.  درصورت فسخ يكي ازشركاءمطابق ماده 137.
 7.  درصورت ورشكستگي يكي ازشركاءمطابق ماده 138.
 8. درصورت فوت يامحجوريت يكي ازشركاءمطابق مواد 139و140.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تضامنی:

 • اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 • مدارک شناسایی شرکا
 • مدارک ثبتی شرکت

شركت مختلط درمواردذيل منحل مي شود:

 1.  وقتي كه شركت موضوعي راكه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غيرممكن شده باشد
 2.  درصورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده وآن مدت منقضي شده باشدمگراينكه مدت قبل ازانقضاءتمديدشده باشد
 3.  درصورت ورشكستگي
 4. برحسب تصميم مجمع عمومي درصورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكورتصريح شده باشد
 5. برحسب تصميم مجمع عمومي ورضايت شركاءضامن
 6.   درصورت فوت يامحجوريت يكي از شركاءضامن مشروط براين كه انحلال شركت دراين مورددر اساسنامه تصريح شده باشد.
   

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت ثبت انحلال شرکتهای تجاری