تخلیه املاک مسکونی

  پس از پایان قرارداد اجاره ، چنانچه مستأجر عین مستأجره را تخلیه ننماید ، مالک می تواند حسب مورد از مراجع مربوطه درخواست تخلیه نماید.

  1- چنانچه اجاره نامه عادی باشد و شرایط دستور تخلیه را داشته باشد یعنی اجاره نامه با قید مدت اجاره بوده ، در دو نسخه تنظیم شده ، به امضاء موجر و مستأجر رسیده و دو نفر شاهد هم ذیل آنرا امضاء نموده باشند ، موجر می تواند به شورای حل اختلافی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نموده و تقاضای صدور دستور تخلیه را نماید ، چنانچه اماکن مسکونی با وکالتنامه رسمی اجاره داده شده باشند و اجاره نامه نیز عادی باشد ، مالک شخصاً و یا توسط وکیل دادگستری می تواند از طریق شورای حل اختلاف مبادرت به تخلیه نماید .

  در صورتی که اجاره نامه عادی باشد وکیل ( وکیل به موجب وکالتنامه رسمی) بخواهد نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید می تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به موجب وکالتنامه رسمی و با توجه به حدود اختیارت و موارد مندرج در آن به وکیل دادگستری وکالت تا وکیل دادگستری نسبت به درخواست تخلیه اقدام نماید .

  2- دفتر خانه اسناد رسمی که اجاره نامه رسمی در آن تنظیم شده مراجعه و پس از صدور اوراق اجراییه ، برای ابلاغ و اجرای آن به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل مراجعه می نماید .

  3- پس از ابلاغ اوراق قضایی و یا اجراییه ، چنانچه ظرف 3 روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن ننماید ، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می پذیرد ، چنانچه در زمان اجرای تخلیه ، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه ، مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید ، مراتب درخواست وی توسط مأمور اجرا به مقام دستور دهنده گزارش می شود و مقام صالح می تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت انجام امور حقوقی