ثبت اختراع

براساس قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري ، اختراع نتيجه فكر فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارايه مي كند و مشكلي را دريك حرفه ، فن ، فناوري ، صنعت و مانند آنها حل مي نمايد. و اختراعي قابل ثبت است كه حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد. ابتكار جديد عبارت است از آنچه كه در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارنده مهارت عادي در فن مذكور معلوم و آشكار نباشد و از نظر صنعتي ، اختراعي كاربردي محسوب مي شود كه در رشته اي از صنعت قابل ساخت يا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معناي گسترده آن است و شامل مواردي نظير صنايع دستي ، كشاورزي ، ماهيگيري و خدمات نيز مي شود. همچنین گواهينامه اختراع سندي است كه اداره مالكيت صنعتي براي حمايت از اختراع صادر مي كند و دارنده آن مي تواند از حقوق انحصاري بهره مند شود.  

مدارک ثبت اختراع

   1- اظهارنامه ثبت باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.   2- توصيف اختراع شرح و توصیف: مطابق ماده 10آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد: الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است. ب ) زمینه فنی اختراع مربوط ج ) مشکل فنی و بیان اهداف د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد. هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق. و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها. ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی. ح ) ذکر صریح کاربرد. ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.   3- ادعا يا ادعاهاي اختراع؛ مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد: الف) معقول بودن تعداد آنها. ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد. ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت   4- خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛ خلاصه اختراع : مطابق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.     5- نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛ نقشه فنی : طبق ماده 15آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید الف) در روی کاغذ بادوام و A4 ب ) باوضوح و شفافیت کامل ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند د ) تا حدامکان به صورت عمودی باشد هـ) اعداد و حروف خوانا باشد و ) شامل نشانه باشد ز ) صفحات به ترتیب باشد ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد   6- مدارك مثبت هويت متقاضي ؛ الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء 7- مدارک مثبت هویت مخترع: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع   8- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛   9- استفاده از حق تقدم : درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر12ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.   10- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛ الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 10.000ریال برای اشخاص حقوقی 100.000ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)را ضمیمه نماید. ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.   11- مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت ثبت اختراع