ثبت بین المللی برند

طبق کنوانسیون پاریس صاحب علامت تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی ) می تواند تعدادی تقاضانامه برای ثبت علامت خود در ادارات کشور های مختلف به زبان های گوناگون و با هزینه های متفاوت تقدیم نماید. برای سهولت ثبت برند بین المللی تعدادی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس ، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علامت تجاری تصویب کردند. ایران از سال 82 به سیستم مادرید ملحق شده است. بر این اساس فرد متقاضی با ثبت برند ابتدا در کشور مبدا می تواند علامت تجاری خود را در سیستم مادرید به ثبت برساند.و تنها با یک اظهارنامه می تواند علامت تجاری خود را در 86 کشور عضو سیستم مادرید به ثبت برساند. ثبت بین المللی برند در ابتدا باید در كشور مبداء صورت گیرد و سپس  با تعیین كشورهای مورد نظر درسطح بین المللی انجام می شود امتیاز سیستم مادرید این است كه متقاضی با ارائه یك اظهارنامه بین المللی از طریق وایپو میتواند در همه ی 86 کشور عضو یا تعدادی از آن ها برند خود را به ثبت برساند. بنابراین مزیت ثبت بین المللی در ساده، ارزان و موثر بودن آن می باشد، یعنی تنها بوسیله یك تقاضانامه بین المللی واحد به یك زبان (فرانسوی، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یك تعرفه به فرانك سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجارتی یا خدماتی دركشورهای تعیین شده در فرم درخواست امکان پذیر میگردد. ودرصورتیكه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازجمله تغییر نام، آدرس، مالكیت، تمدید و مانند آن، میتوان با تكمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندك تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود. مدارک مورد نیاز برای ثبت بین المللی (ثبت مادرید) 1-نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت ،خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر 2-معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری 3-کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری . 4-اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری. 5-تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی 6-برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation) 7-رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی    

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت ثبت برند