شركت تضامني :

شركت تضامني شركتي است كه درتحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دوياچندنفربامسئوليت تضامني تشكيل مي شود - اگردارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشدهريك ازشركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است.

قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص كان لم يكن خواهدبود.

دراسم شركت تضامني بايدعبارت ( شركت تضامني )ولااقل اسم يك نفرازشركاءذكرشود.درصورتي كه اسم شركت مشتمل براسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد ازاسم شريك ياشركائي كه ذكرشده است عبارتي از قبيل (وشركاء)يا(وبرادران )قيدشود.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت ثبت شركت تضامني