شرکت سهامی

شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنها است.

شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.

شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود:

نوع اول - شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت را ازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.

نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است.اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت ثبت شركت سهامي