شركت مختلط سهامي:

شركت مختلط سهامي شركتي است كه درتحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاءسهامي ويك ياچندنفرشريك ضامن تشكيل مي شود. شركاءسهامي كساني هستندكه سرمايه آنهابصورت سهام ياقطعات سهام متساوي القيمه درآمده ومسئوليت آنهاتاميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند.

شريك ضامن كسي است كه سرمايه اوبصورت سهام درنيامده ومسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشوددرصورت تعددشريك ضامن مسئوليت آنهادرمقابل طلبكاران وروابط آنهابايكديگرتابع مقررات شركت تضامني خواهدبود.

دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي از شركاءضامن قيدشود.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت ثبت شركت مختلط سهامي