نامزدی

کلمه «نامزدی» همانگونه که از لفظ آن برمی آید، به معنای زدن نام است. و پس از آن نام زن به عنوان زوجه بر مرد و نام مرد به عنوان شوهر بر زن نهاده می شود. نامزدی به دو صورت در میان مردم رایج و متداول است که یکی از آنها غیر مجاز و لغو است. و دیگری جایز و لازم است. تاکنون از صورت نامزدی غیرمجاز سوء استفاده زیادی شده است. آسیبها و خطرات زیادی متوجه این دوران نامزدی است. البته از حالت مجاز و قانونی نامزدی هم سوء استفاده شده است. در اینجا هردو حالت نامزدی و خطرات آن از دریچه قانون مدنی تبیین می شود. نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر، به منظور ازدواج در اینده، نهاده میشود. مادّه 1035 قانون مدنی، در این باره میگوید: «وعده ازدواج، ایجاد عُلقه زوجیت نمیکند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرّر گردیده، پرداخته شده باشد. بنا بر این، هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده، میتوانند از ازدواج، امتناع کند و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کند و یا به دلیل امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.»

نامزدی غیرمجاز در قانون مدنی

اگر مراد از نامزدی این باشد که زن و مرد قصد داشته باشند با یکدیگر ازدواج کنند ولی هیچگونه صیغه عقد دائم یا موقت بین آنها منعقد نشده باشد. این دو به یکدیگر نا محرم هستند و با دیگر نامحرمان تفاوتی ندارند. این برداشت از نامزدی، غیرمجاز و لغو و بی اثر است. و به همین دلیل مورد حمایت قانون نیست. قوانین راجع به نامزدی در مواد 1035 تا 1040 قانون مدنی آمده و از مواد 90 تا 95 قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است. به موجب این مقررات نامزدی یک عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرفنظر کنند. برخی براساس شایعات معتقدند در برخی کیش ها از جمله بهائیت دوران نامزدی نامحدود است. در حالیکه چنین نیست. در دین بهائی دوران نامزدی حداکثر 95 روز می‌تواند باشد. و پس از آن ذکر وصلت مجاز نیست. یعنی از زمان اعلام تصمیم دو طرف به ازدواج تا انجام آن و مراسم عروسی حداکثر می‌تواند 95 روز طول بکشد. نامزدی در مسیحیت هم با تعهد و وظایفی همراه است. وبا توجه به ریشه یهودی آن، از لحاظ تعهد همچون ازدواج می‌باشد ولی بدون رابطه جنسی. در نظام قانون مدنی ایران، «نامزدی» یا وعده ازدواج در واقع قراردادی است که بین زن و مرد به منظور ازدواج در آینده منعقد می شود. این قرارداد در قانون مدنی برخی از کشورهای غیر اسلامی مثل سوئیس (از ماده 90 تا 95) به صورت یک قرارداد جایز معرفی شده که طرفین می توانند آن را فسخ کنند. اما در احکام فقه اسلامی و قانون مدنی ایران نامزدی بدون صیغه عقد دائم یا موقت کاملاً لغو و بی اثر است. مثلاً ماده 1035 قانون مدنی ایران می گوید: «وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمیکند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخت شده باشد، بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده باشد می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.» بنابراین نکاح در قانون مدنی فقط از طریق صیغه عقد تحقق می یابد و بدون عقد، هیچ رابطه حقوقی بین زن و مرد بوجود نمی آید. حتی اگر دختر و پسر قبل از اجرای صیغه عقد، تحت عنوان نامزدی، به ازدواج با همدیگر متعهد شوند و برای تخلف از آن مبلغی را به منزله التزام معین کنند، این تعهد مورد حمایت قانون نیست و بی اثر است و مبلغ التزام شده نیز قابل مطالبه نیست. پس در نامزدی به معنای اول، هریک از طرفین قبل از وقوع عقد حق دارند که از وصلت امتناع کنند. و هیچ عاملی نمی تواند آنها را به ازدواج مجبور کند. و هرگونه تعهدی در این نامزدی بلااثر و باطل است. و همانگونه که ماده 1035 صراحت دارد، قبل از اجرای صیغه عقد هیچ الزامی برای طرفین وجود ندارد و هریک از آنها می توانند بدون عذر موجه از وصلت خودداری کند و طرف مقابل نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند.

نامزدی مجاز

همانطورکه اشاره شد، برداشت دیگری از«نامزدی وجود دارد که جایز و ضروری است و آن عبارت است از فاصله ای که میان عقد شرعی و قانونی با مراسم عروسی برقرار می شود. و فرصت کافی به دختر و پسر می دهد تا بعد از عقد رسمی و قبل از عروسی، از همدیگر شناخت بیشتری کسب کنند. نامزدی به این معنا کاملا جایز و لازم است.»

بر هم خوردن نامزدی

از آن جا که ازدواج، قراردادی مهم است، قانون گذار به مرد و زن، امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند؛ چرا که انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خُلف وعده زناشویی، هر چند که از نظر اخلاقْ مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده ای متزلزل تشکیل دهند. بنا بر این، هیچ یک از نامزدها نمی تواند از طریق قضایی، نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید. با وجود این، اگر یکی از نامزدها در به هم زدن نامزدی، مقصّر باشد، نامزد دیگر می تواند با رعایت حدود مقرّر در قانون، مطالبه خسارت کند که در ضمن آن، مسئله پس گرفتن هدایا نیز مطرح می شود. در واقع، بر هم زدن نامزدی «بدون علّت موجّه»، یک نوع سوء استفاده از حق است و تقصیر شمرده می شود و موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود. از این رو، زیان های ناشی از بر هم زدن ناموجّه نامزدی، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مادّه 331 قانون مدنی و مادّه یکم قانون مسئولیت مدنی)، قابل مطالبه است. حال، این سۆال مطرح می شود که هرگاه در اثر به هم خوردن نامزدی بدون علّت موجّه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به عواطف و احساسات او لطمه قابل توجّهی وارد شود، ایا زیان دیده می تواند از این حیث، مطالبه خسارت کند؟ قانون مدنی در این باره ساکت است؛ لیکن با توجّه با ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوّب 1339، که جبران خسارت معنوی را به صراحت به رسمیت شناخته است، می توان به نامزدِ زیان دیده، حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادّی، جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد.

خسارات مادي

نامزدي و وعده ازدواج با انصراف يكي از دو طرف يا هر دو پايان مي پذيرد. به علاوه ممكن است مرگ يكي از طرفين يا هر دو به نامزدي خاتمه دهد. در اين مبحث وضع هدايا و نامه ها مورد مطالعه قرار مي گيرند.

هدايا

پس از به هم خوردن نامزدي هر يك از نامزدها مي تواند به طرف ديگر رجوع كند و هديه اي را كه داده است پس بگيرد. به موجب ماده 1037 ق.م :"هريك از نامزدها مي تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را كه به طرف ديگر براي وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر خود هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مي شود؛ مگر آنكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد." هرگاه وصلت منظور در اثر فوت يكي از نامزدها به هم بخورد و هديه داده شده در اثر تقصير متوفي تلف شده باشد، رجوع به قيمت ممكن نيست. چنان كه از ماده 1037 ق.م. بر مي آيد هديه دوران نامزدي وضع خاصي دارد و براي وصلت منظور داده مي شود؛ يعني نامزدي كه به نامزد خود هديه مي دهد آن را به شرط وقوع ازدواج در آينده مي دهد و طرف مقابل نيز هديه را با همان شرط مي پذيرد. البته اين شرط غالباً يك شرط ضمني است و گاه نسبت به آن تصريح مي شود.توافق دو طرف درباره هداياي نامزدي؛ چه صريح و چه ضمني، به نوع هديه نيز بستگي دارد و قانون گذار براي هر يك از هدايايي كه مصر ف شدني است يا عادتاً نگهداري مي شود، حكم خاصي ايجاد كرده است.

هداياي مصرف شدني

همان هدايايي است كه بر اثر استفاده، عين آن از بين مي رود. مانند تمام خوراكي ها، ادكلن و عطرها و ...؛ قيمت هداياي كه عرفاًمصرف شدني اند؛ گر چه به اميد وقوع نكاح در آينده داده مي شوند، در صورتي كه نامزدي بعد از مصرف شدن هدايا فسخ شود، قابل مطالبه نيست؛ زيرا هديه دهنده (واهب) قصد دارد كه نامزدش آنها را مانند هر مالك ديگر مصرف كند و او نيز به همان قصد هدايا را مي پذيرد؛ برعكس هرگاه عين هدايا باقي باشد، هديه دهنده مي تواند آنها را مطالبه كند؛ خواه نامزدي بر هم خورده باشد يا نه،با وجود اين، به عقيده برخي از كارشناسان، از آن جاكه هداياي نامزدي و استرداد آنها احكام ويژه اي دارد، ممكن است با استناد به مفهوم ماده 1037 ق.م. گفته شود كه استرداد هدايا قبل از برهم خوردن نامزدي مجوزي ندارد. عرف و عادت و اراده ضمني طرفين هم اين نظر را تأييد مي كند؛ ليكن چنان كه گفته شد، نامزد مي تواند براي فسخ نامزدي و استرداد هداياي موجود رجوع كند.

موسسه حقوقی الهام بهترین مشاورو وکیل شما جهت انجام امورخانواده